பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர்கள் 14,267
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 13,713 96.12%
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 713 5%
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 13,000 91.12%
WWW.HIRUNEWS.LK
WWW.HIRUNEWS.LK

கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தொகுதி வாரியாக வெளியான பெறுபேறுகளுடன் ஒப்பிடுகையில்

நாடாளுமன்றத் தேர்தல் 2020
ஜனாதிபதி தேர்தல் 2019
நாடாளுமன்றத் தேர்தல் 2015

மாவட்டங்களின் தேர்தல் தொகுதிளுக்கான முடிவுகள்

  • Click here Released புத்தளம் தேர்தல் பிரிவு
  • Click here Released ஆணமடுவ தேர்தல் பிரிவு
  • Click here Released சிலாபம் தேர்தல் பிரிவு
  • Click here Released நாத்தாண்டிய தேர்தல் பிரிவு
  • Click here Released வென்னப்புவ தேர்தல் பிரிவு
  • Click here Released அஞ்சல் வாக்குகள்
2020 Parliament Election District Map Not Loaded

இதுவரை கிடைக்கப்பெற்றுள்ள மாவட்டங்களின் பெறுபேறுகளுக்கு அமைய இறுதி முடிவுகள்

Distict Wise Presidential Election Map Not Loaded

தொகுதிவாரியாக இதுவரை கிடைக்கப்பெற்றுள்ள தேர்தல் முடிவுகளுக்கு அமைய

2020 Parliament Election Map Not Loaded