பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர்கள் 74,565
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 72,635 97.41%
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 3,194 4.28%
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 69,441 93.13%
WWW.HIRUNEWS.LK
WWW.HIRUNEWS.LK

கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தொகுதி வாரியாக வெளியான பெறுபேறுகளுடன் ஒப்பிடுகையில்

நாடாளுமன்றத் தேர்தல் 2020
ஜனாதிபதி தேர்தல் 2019
நாடாளுமன்றத் தேர்தல் 2015

மாவட்டங்களின் தேர்தல் தொகுதிளுக்கான முடிவுகள்

 • Click here Released கல்கமுவ தேர்தல் பிரிவு
 • Click here Released நிக்கவரெட்டிய தேர்தல் பிரிவு
 • Click here Released யாப்பஹூவ தேர்தல் பிரிவு
 • Click here Released ஹிரியால தேர்தல் பிரிவு
 • Click here Released வாரியபொல தேர்தல் பிரிவு
 • Click here Released பண்டு வஸ்நுவர தேர்தல் பிரிவு
 • Click here Released பிங்கிரிய தேர்தல் பிரிவு
 • Click here Released கடுகம்பொல தேர்தல் பிரிவு
 • Click here Released குளியாபிட்டிய தேர்தல் பிரிவு
 • Click here Released தம்பதெனிய தேர்தல் பிரிவு
 • Click here Released பொல்காவெல தேர்தல் பிரிவு
 • Click here Released குருநாகல் தேர்தல் பிரிவு
 • Click here Released மாவத்தகம தேர்தல் பிரிவு
 • Click here Released தொடங்கஸ்லந்த தேர்தல் பிரிவு
 • Click here Released அஞ்சல் வாக்குகள்
2020 Parliament Election District Map Not Loaded

இதுவரை கிடைக்கப்பெற்றுள்ள மாவட்டங்களின் பெறுபேறுகளுக்கு அமைய இறுதி முடிவுகள்

Distict Wise Presidential Election Map Not Loaded

தொகுதிவாரியாக இதுவரை கிடைக்கப்பெற்றுள்ள தேர்தல் முடிவுகளுக்கு அமைய

2020 Parliament Election Map Not Loaded