ஒட்டுமொத்த முடிவு

www.hirunews.lk
பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர்கள் 16,263,885
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 12,343,309 71.32%
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 744,373 4.58%
செல்லுபடியாகும் வாக்குகள் 11,598,936 75.89%
WWW.HIRUNEWS.LK
WWW.HIRUNEWS.LK

கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தல்களுடன் ஒப்பிடுகையில்

நாடாளுமன்றத் தேர்தல் 2020

2020 Parliament Election Map Not Loaded

ஜனாதிபதி தேர்தல் 2019

2019 Presidential Election Map Not Loaded

நாடாளுமன்றத் தேர்தல் 2015

2015 Parliament Election Map Not Loaded

இதுவரை கிடைக்கப்பெற்றுள்ள மாவட்டங்களின் பெறுபேறுகளுக்கு அமைய இறுதி முடிவுகள்

Distict Wise Parliament Election Map Not Loaded