ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්‍යාව 19,550
ප්‍රකාෂිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 18,726 95.79%
ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 964 4.93%
වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 17,762 90.85%
WWW.HIRUNEWS.LK
WWW.HIRUNEWS.LK

මැතිවරණ කොට්ඨාශයේ ප්‍රතිඵලය පසුගිය මැතිවරණ හා සංසන්දනාත්මකව

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020
ජනාධිපතිවරණය 2019
පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2015

දිස්ත්‍රික්කයේ මැතිවරණ කොට්ඨාශ මට්ටමෙන් ප්‍රතිඵල

  • Click here Released මින්නේරිය මැතිවරණ කොට්ඨාශය
  • Click here Released මැදිරිගිරිය මැතිවරණ කොට්ඨාශය
  • Click here Released පොළොන්නරුව මැතිවරණ කොට්ඨාශය
  • Click here Released තැපැල් ජන්ද
2020 Parliament Election District Map Not Loaded

මෙතෙක් ප්‍රකාශිත ප්‍රතිඵල දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමෙන්

Distict Wise Presidential Election Map Not Loaded

මෙතෙක් ප්‍රකාශිත ප්‍රතිඵල මැතිවරණ කොට්ඨාශ මට්ටමෙන්

2020 Parliament Election Map Not Loaded