ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්‍යාව 118,776
ප්‍රකාෂිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 86,491 72.82%
ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 6,273 5.28%
වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 80,218 67.54%
WWW.HIRUNEWS.LK
WWW.HIRUNEWS.LK

මැතිවරණ කොට්ඨාශයේ ප්‍රතිඵලය පසුගිය මැතිවරණ හා සංසන්දනාත්මකව

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020

2020 Parliament Election Division Map Not Loaded

ජනාධිපතිවරණය 2019

2020 Presidential Election Division Map Not Loaded

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2015

2015 Parliament Election Division Map Not Loaded
පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020
ජනාධිපතිවරණය 2019
පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2015

දිස්ත්‍රික්කයේ මැතිවරණ කොට්ඨාශ මට්ටමෙන් ප්‍රතිඵල

  • Click here Released පුත්තලම මැතිවරණ කොට්ඨාශය
  • Click here Released ආනමඩුව මැතිවරණ කොට්ඨාශය
  • Click here Released හලාවත මැතිවරණ කොට්ඨාශය
  • Click here Released නාත්තන්ඩිය මැතිවරණ කොට්ඨාශය
  • Click here Released වෙන්නප්පුව මැතිවරණ කොට්ඨාශය
  • Click here Released තැපැල් ජන්ද
2020 Parliament Election District Map Not Loaded

මෙතෙක් ප්‍රකාශිත ප්‍රතිඵල දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමෙන්

Distict Wise Presidential Election Map Not Loaded

මෙතෙක් ප්‍රකාශිත ප්‍රතිඵල මැතිවරණ කොට්ඨාශ මට්ටමෙන්

2020 Parliament Election Map Not Loaded