ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්‍යාව 92,857
ප්‍රකාෂිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 68,510 73.78%
ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 3,903 4.2%
වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 64,607 69.58%
WWW.HIRUNEWS.LK
WWW.HIRUNEWS.LK

මැතිවරණ කොට්ඨාශයේ ප්‍රතිඵලය පසුගිය මැතිවරණ හා සංසන්දනාත්මකව

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020

2020 Parliament Election Division Map Not Loaded

ජනාධිපතිවරණය 2019

2020 Presidential Election Division Map Not Loaded

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2015

2015 Parliament Election Division Map Not Loaded
පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020
ජනාධිපතිවරණය 2019
පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2015

දිස්ත්‍රික්කයේ මැතිවරණ කොට්ඨාශ මට්ටමෙන් ප්‍රතිඵල

 • Click here Released ගල්ගමුව මැතිවරණ කොට්ඨාශය
 • Click here Released නිකවැරටිය මැතිවරණ කොට්ඨාශය
 • Click here Released යාපහුව මැතිවරණ කොට්ඨාශය
 • Click here Released හිරියාල මැතිවරණ කොට්ඨාශය
 • Click here Released වාරියපොළ මැතිවරණ කොට්ඨාශය
 • Click here Released පඬුවස්නුවර මැතිවරණ කොට්ඨාශය
 • Click here Released බිංගිරිය මැතිවරණ කොට්ඨාශය
 • Click here Released කටුගම්පල මැතිවරණ කොට්ඨාශය
 • Click here Released කුලියාපිටිය මැතිවරණ කොට්ඨාශය
 • Click here Released දඹදෙණිය මැතිවරණ කොට්ඨාශය
 • Click here Released පොල්ගහවෙල මැතිවරණ කොට්ඨාශය
 • Click here Released කුරුණෑගල මැතිවරණ කොට්ඨාශය
 • Click here Released මාවතගම මැතිවරණ කොට්ඨාශය
 • Click here Released දොඩන්ගස්ලන්ද මැතිවරණ කොට්ඨාශය
 • Click here Released තැපැල් ජන්ද
2020 Parliament Election District Map Not Loaded

මෙතෙක් ප්‍රකාශිත ප්‍රතිඵල දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමෙන්

Distict Wise Presidential Election Map Not Loaded

මෙතෙක් ප්‍රකාශිත ප්‍රතිඵල මැතිවරණ කොට්ඨාශ මට්ටමෙන්

2020 Parliament Election Map Not Loaded