ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්‍යාව 61,727
ප්‍රකාෂිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 29,906 48.45%
ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 2,674 4.33%
වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 27,232 44.12%
WWW.HIRUNEWS.LK
WWW.HIRUNEWS.LK

මැතිවරණ කොට්ඨාශයේ ප්‍රතිඵලය පසුගිය මැතිවරණ හා සංසන්දනාත්මකව

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020

2020 Parliament Election Division Map Not Loaded

ජනාධිපතිවරණය 2019

2020 Presidential Election Division Map Not Loaded

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2015

2015 Parliament Election Division Map Not Loaded
පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020
ජනාධිපතිවරණය 2019
පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2015

දිස්ත්‍රික්කයේ මැතිවරණ කොට්ඨාශ මට්ටමෙන් ප්‍රතිඵල

 • Click here Released කයිට්ස් මැතිවරණ කොට්ඨාශය
 • Click here Released වඩ්ඩුක්කොඩ්ඩායි මැතිවරණ කොට්ඨාශය
 • Click here Released කන්කසන්තුරේ මැතිවරණ කොට්ඨාශය
 • Click here Released මනිපායි මැතිවරණ කොට්ඨාශය
 • Click here Released කෝපායි මැතිවරණ කොට්ඨාශය
 • Click here Released උඩුපිඩ්ඩි මැතිවරණ කොට්ඨාශය
 • Click here Released පේදුරුතුඩුව මැතිවරණ කොට්ඨාශය
 • Click here Released චාවකච්චේරි මැතිවරණ කොට්ඨාශය
 • Click here Released නල්ලූර් මැතිවරණ කොට්ඨාශය
 • Click here Released යාපනය මැතිවරණ කොට්ඨාශය
 • Click here Released කිලිනොච්චිය මැතිවරණ කොට්ඨාශය
 • Click here Released තැපැල් ජන්ද
2020 Parliament Election District Map Not Loaded

මෙතෙක් ප්‍රකාශිත ප්‍රතිඵල දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමෙන්

Distict Wise Presidential Election Map Not Loaded

මෙතෙක් ප්‍රකාශිත ප්‍රතිඵල මැතිවරණ කොට්ඨාශ මට්ටමෙන්

2020 Parliament Election Map Not Loaded