ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්‍යාව 120,922
ප්‍රකාෂිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 90,395 74.75%
ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 5,253 4.34%
වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 85,142 70.41%
WWW.HIRUNEWS.LK
WWW.HIRUNEWS.LK

මැතිවරණ කොට්ඨාශයේ ප්‍රතිඵලය පසුගිය මැතිවරණ හා සංසන්දනාත්මකව

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020

2020 Parliament Election Division Map Not Loaded

ජනාධිපතිවරණය 2019

2020 Presidential Election Division Map Not Loaded

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2015

2015 Parliament Election Division Map Not Loaded
පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020
ජනාධිපතිවරණය 2019
පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2015

දිස්ත්‍රික්කයේ මැතිවරණ කොට්ඨාශ මට්ටමෙන් ප්‍රතිඵල

  • Click here Released පානදුර මැතිවරණ කොට්ඨාශය
  • Click here Released බණ්ඩාරගම මැතිවරණ කොට්ඨාශය
  • Click here Released හොරණ මැතිවරණ කොට්ඨාශය
  • Click here Released බුලත්සිංහල මැතිවරණ කොට්ඨාශය
  • Click here Released මතුගම මැතිවරණ කොට්ඨාශය
  • Click here Released කළුතර මැතිවරණ කොට්ඨාශය
  • Click here Released බේරුවල මැතිවරණ කොට්ඨාශය
  • Click here Released අගලවත්ත මැතිවරණ කොට්ඨාශය
  • Click here Released තැපැල් ජන්ද
2020 Parliament Election District Map Not Loaded

මෙතෙක් ප්‍රකාශිත ප්‍රතිඵල දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමෙන්

Distict Wise Presidential Election Map Not Loaded

මෙතෙක් ප්‍රකාශිත ප්‍රතිඵල මැතිවරණ කොට්ඨාශ මට්ටමෙන්

2020 Parliament Election Map Not Loaded