...
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ
ඡන්ද සංඛ්‍යාව
6,924,255
ප්‍රතිශතය
52.25%
WWW.HIRUNEWS.LK
...
සජිත් ප්‍රේමදාස
ඡන්ද සංඛ්‍යාව
5,564,239
ප්‍රතිශතය
41.99%
WWW.HIRUNEWS.LK
...
අනුර කුමාර දිසානායක
ඡන්ද සංඛ්‍යාව
418,553
ප්‍රතිශතය
3.16%
WWW.HIRUNEWS.LK
...
මහේෂ් සේනානායක
ඡන්ද සංඛ්‍යාව
49,655
ප්‍රතිශතය
0.37%
WWW.HIRUNEWS.LK
Gotabaya Rajapaksa
Sri Lanka Podujana Peramuna
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ
ඡන්ද සංඛ්‍යාව
6,924,255
ප්‍රතිශතය
52.25%
Sajith Premadasa
New Democratic Front
සජිත් ප්‍රේමදාස
ඡන්ද සංඛ්‍යාව
5,564,239
ප්‍රතිශතය
41.99%
Anura Kumara Dissanayaka
National Movement for People’s Power
අනුර කුමාර දිසානායක
ඡන්ද සංඛ්‍යාව
418,553
ප්‍රතිශතය
3.16%
Mahesh Senanayake
National Peoples Party
මහේෂ් සේනානායක
ඡන්ද සංඛ්‍යාව
49,655
ප්‍රතිශතය
0.37%

සමස්ථ දිවයිනේ ප්‍රතිඵලය පසුගිය ජනාධිපතිවරණය හා සංසන්දනාත්මකව

2019

2019 Presidential Election Map Not Loaded

2015

2015 Presidential Election Map Not Loaded

සමස්ථ ප්‍රතිඵලය දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමෙන්

Distict Wise Presidential Election Map Not Loaded