...

Gotabaya Rajapaksa

52.25%
6,924,255
...

Sajith Premadasa

41.99%
5,564,239